Увійти · Зареєструватися
 

Учасники

Потік Статті Інформація

Автори / aendnoaan aendnoaan / B? tr? camera kh?ng ??m b?o ?? gi?m s?t, c?ng ty x? s? mi?n B?c b? x? ph?t nh? th? n?o?

B? trí camera không ??m b?o ?? giám sát, công ty x? s? mi?n B?c b? x? ph?t nh? th? nào?

Trong quá trình quay s? m? th??ng xem k?t qu? x? s? mi?n B?c, công ty x? s? b?t bu?c ph?i trang b? h? th?ng camera cùng nhi?u thi?t b? khác nh?m ??m b?o tính trung th?c, khách quan, công b?ng. N?u doanh nghi?p x? s? s? d?ng h? th?ng camera màn hình nh?ng l?i b? trí ? nh?ng v? trí không ??m b?o ?? giám sát s? b? x? ph?t.

????????????????

 ?ón xem k?t XSMB ngày hôm nay t?i XSMB - SXMB tr?c ti?p hôm nay - KQXSMB - Xoso.me

****************************

M?c ph?t nh? th? nào? Yêu c?u ra sao ??i v?i h? th?ng camera giám sát trong quá trình quay só m? th??ng x? s? mi?n B?c ngày hôm nay? T?t c? ???c quy ??nh t?i ?i?m ? Kho?n 1 ?i?u 45 Ngh? ??nh 98/2013/N?-CP quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m, kinh doanh x? s?. C? th? nh? sau:

X? ph?t doanh nghi?p x? s? s? b? trí camera ? nh?ng v? trí không ??m b?o ?? giám sát

M?c ph?t: Ph?t ti?n t? 20 tri?u ??ng ??n 30 tri?u ??ng ??i v?i m?t trong các hành vi vi ph?m sau: B? trí h? th?ng camera, màn hình ? nh?ng v? trí không ??m b?o ?? có th? giám sát ???c toàn b? quá trình quay s? m? th??ng XSMB ngày hôm nay theo quy ??nh.

bd62bfb8d8a5332490d1515f051567c8.jpg (480×392)

Ph?t ti?n t? 20 tri?u ??ng ??n 30 tri?u ??ng n?u b? trí h? th?ng camera ? nh?ng v? trí không ??m b?o

Yêu c?u qu?n lý ??i v?i h? th?ng camera, màn hình ?? ph?c v? cho vi?c giám sát

Yêu c?u qu?n lý ??i v?i h? th?ng camera, màn hình ?? ph?c v? cho vi?c giám sát quá trình quay s? m? th??ng xem k?t qu? x? s? mi?n B?c ???c quy ??nh nh? sau:

H? th?ng camera, màn hình b?t bu?c ph?i ???c b? trí ? nh?ng v? trí có th? ??m b?o giám sát ???c toàn b? quá trình quay s? m? th??ng x? s? mi?n B?c, ??c bi?t là ho?t ??ng l?a ch?n bóng ??a vào l?ng c?u, quay và nh?t bóng trúng th??ng.

N?u doanh nghi?p x? s? mi?n B?c ngày hôm nay nào ch?a ?áp ?ng ???c v?n ?? này c?n ?i?u ch?nh, b? sung h? th?ng camera, màn hình ?? có th? giám sát ???c toàn b? quá trình quay s? m? th??ng x? s? mi?n B?c, tránh vi ph?m.

????????????????

Nhanh tay xem ngay k?t qu? x? s? mi?n b?c ngày hôm nay m?i nh?t t?i X? s? mi?n b?c

****************************

Doanh nghi?p x? s? không l?u tr? hình ?nh theo dõi qua camera không ?? th?i gian quy ??nh

Không ch? x? ph?t v?i hành vi b? trí h? th?ng camera, màn hình giám sát không ?úng v? trí, mà ??i v?i hành vi không l?u tr? hình ?nh giám sát không ?? th?i gian quy ??nh doanh nghi?p x? s? mi?n B?c ngày hôm nay c?ng b? x? ph?t. M?c ph?t ???c quy ??nh t?i ?i?m ? Kho?n 1 ?i?u 45 Ngh? ??nh 98/2013/N?-CP quy ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m, kinh doanh x? s?.

Ph?t ti?n t? 20 tri?u ??ng ??n 30 tri?u ??ng ??i v?i m?t trong các hành vi vi ph?m không l?u tr? ?? th?i gian quy ??nh t?i thi?u ??i v?i hình ?nh theo dõi qua camera.

7d758cf8784b49092bbc282273537ba9.jpg (480×392)

L?u tr? hình ?nh quay s? m? th??ng không ?? th?i gian quy ??nh c?ng b? x? ph?t

Th?i gian l?u tr? t?i thi?u ??i v?i hình ?nh theo dõi qua camera

Th?i gian l?u tr? t?i thi?u ??i v?i hình ?nh theo dõi qua camera quá trình quay s? m? th??ng XSMB hôm nay ???c quy ??nh t?i thi?u là 60 ngày, k? t? ngày quay s? m? th??ng.

????????????????

 Th?ng kê k?t qu? xô s? mi?n b?c chính xác nh?t t?i XSMB

****************************

 
 

Додав aendnoaan 21 грудня 2022

Про автора

aendnoaan

 
Коментувати
 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска